Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Gerflor Scandinavia AS

§ 1 Anvendelsesområde
Betingelsene nedenfor gjelder for enhver avtale som inngås mellom kjøper og Gerflor Scandinavia AS. Gerflor Scandinavia AS betingelser gjelder foran kjøpers eventuelle standardvilkår eller alminnelige forretningsbetingelser hvis ikke disse er skriftlig godkjent og akseptert av Gerflor Scandinavia AS, eller annen avtale er inngått mellom partene.

§ 2 Bestilling / tilbud
Tilbud avgitt av Gerflor Scandinavia AS er gyldige i 14 dager dersom ikke annet er angitt i tilbudet, regnet fra tilbudsdato, og skriftlig aksept fra kjøper må være Gerflor Scandinavia AS i hende innen fristens utløp. Kjøpers aksept er først godkjent ved skriftlig ordrebekreftelse fra Gerflor Scandinavia AS.

Gerflor Scandinavia AS bekreftelse er dermed uttrykk for den endelige avtalen mellom partene. Kjøper skal reklamere straks dersom bekreftelsen ikke er i overensstemmelse med dennes aksept. Gerflor Scandinavia AS forbeholder seg rett til mellomsalg.

§ 3 Levering
Risikoen for varens hendelige undergang går over til kjøper ved Gerflor Scandinavia AS overgivelse av varen til avtalt leveringsadresse.

Kjøper er forpliktet til å stille mannskap og materiell til rådighet for lossing. Levering skjer så nær det sted som kjøper har angitt, som det er forsvarlig og mulig. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for levering dersom det ikke er mulig å komme frem til kjøpers angitte leveringssted. Gerflor Scandinavia AS står ikke ansvarlig for eventuelle leveringsforsinkelser forårsaket av transportør.

Kjøper har plikt til straks ved mottakelsen å kontrollere det leverte, for så vidt angår mengde, art, samt eventuelle transportskader. Dersom varen er skadet ved mottakelsen, skal kjøper anmelde dette til fraktfører og foreta påtegning på fraktbrevet. Kjøper skal enn videre straks reklamere overfor Gerflor Scandinavia AS dersom det er uoverensstemmelse mellom ordrebekreftelsen og det leverte. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for kjøpers avledede tap som for eksempel dag bøter, avhjelping eller andre tap. Alle leveringer skjer i henhold til fraktførerens betingelser NSAB-2000.

§ 4 Frakt
Gerflor Scandinavia AS sørger for frakt og utsendelse av bestilte varer. Transportskader skal påføres fraktbrev, og reklamasjon skal skje direkte og innen 24 timer til Gerflor Scandinavia AS.

EU og øvrige utland

Frakt skjer på kjøpers ansvar og for dennes regning og risiko. Gerflor Scandinavia AS kan uten ansvar være behjelpelig med å formidle kontakt til fraktfører. Transportskader skal påføres fraktbrev, og reklamasjon skal skje direkte til fraktfører, slik at transportskader eller herav avledet ansvar i enhver henseende er Gerflor Scandinavia AS uvedkommende.

§ 5 Forsinkelse
Gerflor Scandinavia AS tar forbehold for forsinkelse på bakgrunn av leveringsproblemer uansett årsaken til dette. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for kjøpers avhjelpingskostnader, forsinkelsesansvar eller erstatningsansvar som skyldes forsinkelse. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for kjøpers direkte eller indirekte kostnader og annet tap på grunn av forsinkelse.

§6 Force Majeure
Krig, inn- eller utførselsforbud, arbeidskonflikt, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter eller lignende hendelser som berører Gerflor Scandinavia AS eller Gerflor Scandinavia AS underleverandører, og enten gjør leveringen umulig eller påfører Gerflor Scandinavia AS omkostninger som Gerflor Scandinavia AS ikke med rimelighet kunne ventes å forutse da tilbud ble gitt, gir Gerflor Scandinavia AS rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Kjøper skal kunne forlange, hele bestillingen effektuert dersom han betaler Gerflor Scandinavia AS kompensasjon for de utgifter prisstigninger og andre ekstrautgifter som full levering vil medføre.

§ 7 Pris
Alle opplyste priser er i NOK og ekskl. mva., dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Alle prislister er uforpliktende, og den endelige og bindende pris fremgår av Gerflor Scandinavia AS ordrebekreftelse. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir endringer i produksjonsomkostninger, offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i valutakursen med mer enn to prosentpoeng, forbeholder Gerflor Scandinavia AS rett til å belaste hele endringen hos kjøper. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i det avtalte, har Gerflor Scandinavia AS rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret leveringstidspunkt. Gerflor Scandinavia AS forbeholder seg retten til å godta slike endringer. Slike endringer skal skje skriftlig.

§ 8 Reklamasjon / Mangler
Kjøper skal ved mottak av varene straks undersøke disse, særlig med hensyn til mengde, kvalitet og art/sort. Kjøper skal straks reklamere skriftlig overfor Gerflor Scandinavia AS, og senest 8 dager etter mottak. Er feilen av slik art at den kan henføres til skade på grunn av fuktighetsendringer, skal feilen, om annet ikke kan bevises, anses å ha oppstått på grunn av feil lagring og etterbehandling etter at varene er levert. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner, feilmontering o.l. Dersom kjøper etter avtale med Gerflor Scandinavia AS skal returnere varen plikter denne å emballere varen på tilsvarende måte som den var ved mottak samt å behandle varen på en slik måte at denne ikke blir skadet. Skjer ikke dette er ikke Gerflor Scandinavia AS forpliktet til å refundere fakturert pris av varen. Kjøpers mangelsbeføyelser bortfaller ved dennes innledning av montasje eller av bearbeiding av et hver art. Gerflor Scandinavia AS forbeholder seg avhjelpingsrett ved om- eller etter levering, eller ved å yte et forholdsmessig avslag i prisen. Se ellers Gerflor’s generelle Produkt garanti

§ 9 Alminnelige garantibetingelser
Produktgarantien dekker feil oppstått under produksjon. Produkter med synlige feil og mangler må ikke monteres og kan byttes uten omkostninger. Gerflor Scandinavia AS forbeholder seg retten til etter eget valg å utbedre det reklamerte produkt eller evt.la det utbedres av tredjemann, eller omlevere erstatningsmateriale fra sitt aktuelle leveringsprogram. Erstatningsleveranser utelukker evt. ytterligere krav. Denne garantien omfatter ikke følgeskader som f.eks. arbeid ved utskiftning/ombygging. Ved utskiftning skal de reklamerte varer returneres på den av Gerflor Scandinavia AS anviste måte. Utbedringsomkostninger godtgjøres kun etter forutgående avtale og kan ikke overstige produktmaterialets verdi. Indirekte omkostninger godtgjøres ikke. Gerflor Scandinavia AS dekker ikke mekaniske skader, ekstraordinære påvirkninger eller skader forårsaket av feilaktig rengjøringsmidler eller metoder. For å kunne påberope seg denne garantien må kjøperen innlevere en skriftlig klage til Gerflor Scandinavia AS innen 30 dag er fra det tidspunktet feilen ble oppdaget. En skriftlig klage må vedlegges kvittering for kjøpet. Se ellers Gerflor’s generelle Produkt garanti.

§ 10 Returvarer
Leverte varer tas kun i retur etter forutgående skriftlig aksept fra Gerflor Scandinavia AS.

Dersom Gerflor Scandinavia AS aksepterer å ta leverte varer i retur, utsteder Gerflor Scandinavia AS, med mindre annet er avtalt, en kreditnota med 25 % fradrag for returgebyr. Kjøper skal selv bære alle fraktkostnader forbundet med retur av varer. Returnerte varer skal være ubrukte, uten skade og i ubrutt original emballasje.

§ 11 Begrensning av erstatningsansvaret
Kjøper skal holde Gerflor Scandinavia AS skadesløs i det omfang Gerflor Scandinavia AS pålegges ansvar overfor 3. mann. Gerflor Scandinavia AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av produktet på fast eiendom eller annet. I intet tilfelle er Gerflor Scandinavia AS ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske tap. De nevnte begrensningene i Gerflor Scandinavia AS ansvar gjelder ikke dersom Gerflor Scandinavia AS har handlet grovt uaktsomt. Hvis 3. mann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, har denne part plikt til å underrette den andre part straks om dette. Dersom en slik underretning ikke foretas, skal den part som ikke har oppfylt sin varslingsplikt, holde den andre part skadesløs.

§12 Betalingsbetingelser
Hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelse eller faktura skal kjøper innen 15 dager etter fakturadato betale fakturabeløpet. Avtale om henstand med betaling skal være skriftlig akseptert av Gerflor Scandinavia AS. Oppstår det i løpet av leveringstiden tvil hos Gerflor Scandinavia AS om kjøpers betalingsevne, kan Gerflor Scandinavia AS kreve godkjent sikkerhet for betalingen.

Medfører kjøpers forhold at leveringen ikke kan skje som avtalt, har Gerflor Scandinavia AS rett til å fakturere i henhold til avtalt leveringstermin. Det er ikke adgang til motregning med mindre dette er skriftlig akseptert av Gerflor Scandinavia AS.

Dersom faktura ikke betales til rett tid, beregnes morarenter pr. påbegynt måned.

§ 13 Stansningsrett
Dersom betaling for en leveranse uteblir, er Gerflor Scandinavia AS berettiget til å stanse flere leveranser til denne kjøper uten at dette medfører mislighold fra selgers side for senere leveranser. Gerflor Scandinavia AS kan kreve godkjent sikkerhet for betalingen.

§ 14 Eiendomsforhold
Gerflor Scandinavia AS forbeholder seg eiendomsretten til det solgte produktet inntil full betaling har funnet sted.

§ 15 Lovvalg og verneting
Enhver tvist mellom kjøper og Gerflor Scandinavia AS skal først forsøkes løst ved forhandlinger. Hvis ikke forhandlinger fører frem innen 2 måneder, skal saken løses ved domstolsbehandling. Norsk lov skal legges til grunn.

§ 16 For øvrig
For forhold eller avtaler som ikke er uttrykkelig nevnt i ovenfor nevnte bestemmelser, gjelder den norske kjøpslovs regler jf. også salgs- og leveringsbetingelsenes § 1.

Ovenfor nevnte bestemmelser kan alene anses for fraveket dersom det foreligger skriftlig avtale om det.

Denne funksjonen filtrerer produktene slik at du kun ser varer vi lagerfører lokalt i Skandinavia.